Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on sekä asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä että asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus tai TSA) 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin nimi

Vihreiden nuorten jäsenrekisteri
Vihreiden nuorten kurssi- ja tapahtumaosallistujat
Vihreiden nuorten vaaliehdokkaat
Vihreiden nuorten työryhmähaku

Rekisterinpitäjä

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Mannerheimintie 15B
00260 Helsinki
040 35 25 232
toimisto@vihreatnuoret.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii liiton pääsihteeri Bicca Olin, bicca.olin@vihreatnuoret.fi

Liitto on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja muodostaa sen sekä muiden sen jäsenyhdistysten kanssa yhdistysoikeudellisesti nk. kiinteän liiton. Tästä kiinteästä liitosta käytetään tässä tietosuojaselosteessa nimitystä puolue. Liiton henkilöjäsenillä on jäsenyyden kautta välillinen jäsenyyssuhde Vihreään liittoon.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Rekistereiden tarkoituksena on mahdollistaa liiton toiminnan tarkoituksen toteuttaminen, jäsenten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, yhteydenpito jäsenistöön sekä yhdistyksen lakisääteinen vaatimus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklojen 6.1(a) ja 9.2(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus, artiklan 9.2(d) mukaisesti rekisteröidyn henkilön jäsenyyden myötä syntyvä yhteys poliittiseen yhdistykseen, ja artiklan 6.1(c) mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Henkilön suostuessa henkilötietojensa tallentamiseen puolueen jäsenmaksurekisteriin hän suostuu samalla niiden luovuttamiseen liitolle jäsenrekisteriin tallentamista varten. Liitto voi kuitenkin tarvittaessa pyytää suostumusta henkilöltä myös suoraan.

Ensisijaisina tietolähteenä toimivat Vihreä liitto rp:n jäsenmaksurekisteristään jäsenyhdistyksilleen luovuttamat tiedot, Vihreiden nuorten omat lomakkeet sekä verkkokaupasta ostettujen osallistumislippujen myyntitiedot. Tietoja voidaan niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi päivittää myös muihin julkisesti saatavilla oleviin rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista, esimerkiksi julkisten Suomessa toimivien puhelinnumeropalvelujen tiedoista. Maksusuoritusten ja pankkiyhteystietojen osalta tietojen lähteenä toimii rekisteröidyn pankki.

Rekistereiden tietosisältö

Rekistereihin voidaan tallentaa seuraavat henkilötietojen ryhmät:

 • syntymäaika
 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja katuosoitteet
 • tiedot jäsenyyksistä
 • tiedot jäsenmaksusuorituksista

Lisäksi rekisteriin voidaan rekisteröidyn suostumuksella jäsenpalvelun parantamiseksi ja tilastointitarkoituksia sekä osallistumismaksuja varten tallentaa:

 • pankkiyhteystiedot, kuten e-laskuosoite
 • itsemääritelty sukupuoli
 • opiskelupaikka
 • tiedot henkilön kielitaidosta
 • tietoja aiemmista yhteydenotoista henkilöön
 • tieto siitä, mikäli henkilö haluaa tulla kohdelluksi puolueessa nk. sitoutumattomana jäsenenä. Tällaista henkilöä ei pidetä puolueen jäsenenä tilastollisissa tarkoituksissa, eikä hän saa puolueen jäsenetuja, kuten jäsenetulehteä.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämätöntä, kuitenkin viimeistään sitten, kun on kulunut vähintään kaksi kokonaista kalenterivuotta siitä, kun henkilön kaikki jäsenyydet ovat päättyneet tai päätetty.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön eroavan liitosta sekä purkaamaan ostopäätöstä.

Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukko-, XML- tai JSON-muodossa. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, rekisteröidylle tiedotetaan tästä erikseen.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää liiton hallitus.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva puolueen jäsenyhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Puolue kehottaa rekisteröityjä jäseniään saattamaan mahdolliset epäilyksensä jäsenyhdistyksiä koskevista tietosuoja-asetuksen rikkomuksista välittömästi myös puolueen tietosuojavastaavan tietoon riippumatta siitä, aikooko jäsen tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle. Puolueen tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta dpo@vihreat.fi.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Kaikki henkilötiedot voidaan yhdistyksen jäsenpalvelun parantamiseksi ja jäsenmaksuperinnän tehostamiseksi luovuttaa Vihreä liitto rp:n käyttöön puolueen jäsenmaksurekisterin ylläpitoa varten. Mitään henkilötietoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Jos kaikkien yhdistysten jäsenten tiedot on jäsenten suostumuksella tallennettu myös puolueen jäsenmaksurekisteriin, voi yhdistys puolueen suostumuksella päättää myöhemmin siirtää jäsenrekisterinsä Vihreä liitto rp:n ylläpidettäväksi. Yhdistys toimii tällöin yhteisrekisterinpitäjänä puolueen kanssa siten, kun puolueen jäsenmaksurekisterin tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää profilointiin osittain automaattista päätöksentekoa varten viestinnällisissä tarkoituksessa, esimerkiksi haluttaessa välittää viesti kaikille niille henkilöille, joiden arvellaan olevan ilmoittamansa ikätiedon perusteella kiinnostuneita osallistumaan esimerkiksi liiton nuorille tarkoitettuun tapahtumaan.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilöt, joilla on pääsy rekisterien tietoihin, ovat lähtökohtaisesti ne Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton työntekijät ja hallituksen jäsenet, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää tietohin pääsemistä. Tarvittaessa hallitus voi valtuuttaa myös muita henkilöistä käsittelemään henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla:

 • Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla varmistettu.
 • Tietojen luottamuksellisuus on turvattu salatulla tietoliikenteellä.
 • Kyky palauttaa tiedot nopeasti vikatilanteessa on turvattu säännöllisellä varmuuskopioinnilla. Palveluiden käytettävyys on muuten varmistettu huolehtimalla ohjelmistojen ylläpidosta säännöllisesti.
 • Yhdistys pyrkii arvioimaan tietojenkäsittelyn turvallisuuteen vaikuttavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta säännöllisesti.
 • Käsittelyssä käytettäviä järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja hankittaessa huomioidaan tietosuoja jo hankintaprosessissa.
 • Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin edellä määritellyiltä tietojen käsittelyyn oikeutetuilta henkilöiltä. Oikeutetut henkilöt tunnistetaan asianmukaisella pääsynvalvonnalla.
Jaa somessa: